www.Avizun.tk

علت زن صفتی

مكارم الاخلاق : رسول خدا e در وصيت خود به علي u فرمود : يا علي! با همسر خود با ياد و ميل زني جماع مكن ، مي ترسم فرزندي كه به وجود مي آيد ديوانه و ابنه اي و در صفت زنان باشد .
توضيح مؤلف : در وقت نزديكي به ياد زن ديگر بودن ، شايد باعث شود كه آن بچه اگر پسر باشد ، زن صفت و يا دو جنسي گردد كه امروزه در جامعه فراوان يافت مي شود.

علت پیسی

http://goftegu.com/vb/showpost.php?p=54397&postcount=10

تحف العقول : امام صادق u به نقل از اميرالمؤمين u فرمود :
كسي به باطن فرج زن ننگرد كه ممكن است سبب پيسي فرزند شود .

علت بیماری نقرس و سنگ کلیه و باد فتق از نظر امام رضا

طب الرضا : « در اول شب ، چه زمستان و چه تابستان ، با زنان نزديكي مكن ؛ زيرا در اول شب معده و عروق پر است و در اين حال مجامعت ناپسند است . جماع با شكم پر در اول شب باعث بيماري هاي قولنج ، فالج ، لقوه ، نقرس، سنگ كليه ، تقطير بول ، باد فتق ، ضعف چشم و كم سويي آن مي شود .

پس هنگامي كه اراده اين كار را داشتي ، بهتر است آخر شب را بدان اختصاص دهي . اين وقت براي بدن صلاحيتش بيشتراست و در توليد نسل بيشتر مايه اميدواري است و عقل مولود ( يعني فرزندي كه خداوند بخواهد به آنها بدهد ) را تيزتر مي گرداند .

فرمایشات مستهجن و گوهر بار امیرالمومنین

تحف العقول : امام صادق به نقل از اميرالمؤمين فرمود :
« هنگام آميزش كمتر سخن بگوييد ، زيرا ممكن است كه باعث گنگي فرزند شود .
كسي به باطن فرج زن ننگرد كه ممكن است سبب پيسي فرزند شود .
از جماع در شب هاي اول و نيمه ماه خودداري كنيد كه شيطان در اين اوقات در نطفه شركت مي كند . »

لینک منابع 1

http://goftegu.com/vb/showthread.php?t=3367

امام اول شیعیان کاشف علت لالی

هنگام جماع صحبت نكنيد !

خصال صدوق : اميرالمؤمنين فرمود :

« چون يكي از شما با همسر خود درآميخت ، كمتر حرف بزند كه حرف زدن در هنگام جماع ، باعث لال شدن فرزند مي شود . »
طب الائمه :
امام محمد باقر فرمود :
« مكروه است جماع كردن ميان طلوع صبح تا طلوع آفتاب و هنگام فرورفتن آفتاب تا بر طرف شدن سرخي طرف مغرب ؛ و نيز در آن روزي كه آفتاب بگيرد ( خسوف ) و در شبي كه ماه بگيرد (كسوف) و در شب و يا روزي كه در آن باد سياه يا باد سرخ و يا باد زرد حادث شود . والله اگر در اين اوقات جماع كند و او را فرزندي به هم رسد ، چيزي را كه دوست دارد در آن فرزند ببيند ، نخواهد ديد ؛ زيرا كه آيات غضب الهي را سهل شمرده است . »

علت عداوت و طلاق

مكارم الاخلاق : از وصاياي پيامبر به علي :
« يا علي ! نزديكي مكن مگر آن كه تو و همسرت هر يك كهنه و پارچه اي جدا داشته باشيد و با يك چيز خود را پاك نكنيد ، كه شهوت بر شهوت ننشيند و بين شما عداوت انگيزد و كارتان به طلاق انجامد . »

علت چپولی

كراهت در شب سفر

طب الائمه : امام باقر به نقل از امير المؤمنين مي فرمود :
رسول خدا از جماع در شب سفر كراهت داشت ، زيرا بر اين باور بود كه اگر فرزندي به وجود آيد ، چشمش احول ( چپ و دوبين ) مي باشد .

علت سقط جنین و جنون

پرهيز در سه وقت

مكارم الاخلاق : امام صادق u فرمود :

« در اول و وسط و آخر هر ماه جماع مكن ، و گرنه آماده سقط فرزند باش !
و اگر سقط نشود ممكن است مجنون گردد .
مگر نمي بيني فرد ديوانه در اول و وسط و آخر هر ماه جنونش شدت مي گيرد . » ( غش و صرع هم اين گونه مي باشد ) .

عامل جنون فرزند غسل نکردن است!

غسل پس از هر نوبت

مكارم الاخلاق : رسول خدا e فرمود :
« پس از جنابت ، جماع دوباره مكروه است ، مگر از جنابت اول غسل كند ؛ كه اگر فرزندي حاصل شود ، مجنون باشد و آن شخص جز خودش را ملامت نكند . »

توضيح مؤلف : چرا كه در جماع ، ابتدا رطوبت از مرد خارج شده و بدن سست و بي حال مي شود و براي جماع بعدي به زور انجام مي گيرد و لذتي همچون نوبت اول حاصل نمي گردد . آب مرد در دفعه اول بهتر و راحت خارج مي شود ، ولي در بار دوم و دفعات بعدي با سختي و دشواري همراه بوده و لذتي هم نخواهد داشت و فقط با زور اين كار صورت مي گيرد و مقدار مني هم كم مي باشد . اما وقتي كه غسل انجام شد ، رطوبت خارج شده از طريق محفظه پوست دوباره تأمين مي شود و عمل راحت تر صورت مي گيرد و لذت بيشتري خواهد داشت .

توصیه های جماع امام رضا

طب الرضا u :
« در اول شب ، چه زمستان و چه تابستان ، با زنان نزديكي مكن ؛ زيرا در اول شب معده و عروق پر است و در اين حال مجامعت ناپسند است . جماع با شكم پر در اول شب باعث بيماري هاي قولنج ، فالج ، لقوه ، نقرس، سنگ كليه ، تقطير بول ، باد فتق ، ضعف چشم و كم سويي آن مي شود .

پس هنگامي كه اراده اين كار را داشتي ، بهتر است آخر شب را بدان اختصاص دهي . اين وقت براي بدن صلاحيتش بيشتراست و در توليد نسل بيشتر مايه اميدواري است و عقل مولود ( يعني فرزندي كه خداوند بخواهد به آنها بدهد ) را تيزتر مي گرداند .

به كار جماع مپرداز مگر اين كه قبلاً بازي و شوخي و فشردن پستان ها ، زن را آماده كني . اين كار ها موجب مي شود كه خواهش غريزي زن تحريك شود ، ماء النّسل او از قسمت هاي مختلف بدنش جمع آوري گردد ، آثار غلبه شهوت در صورتش پديد آيد و همان را كه تو از او مي خواهي او نيز از تو مي طلبد .

با زنان جماع مكن ، مگر آن كه پاك باشي . چون از كار فارغ شدي ، فوري بر پا مايست و منشين ، بلكه قدري به سمت راست خود بخواب يا تكيه كن ، آن گاه براي دفع بول از جاي برخيز . اين كار به اذن خداي متعال ، تو را از سنگ مثانه تأمين خواهد داد . پس از خاتمه اين كارها غسل كن و همان ساعت قدري موميا با شراب عسل يا كف گرفته بنوش ، كه اين كار كسري تورا از ناحيه جماع جبران خواهد كرد .

بايد دانست كه آميزش با زنان از نظر وقت ، هنگامي كه ماه در برج حمل و دلو است ، نيكوست و از آن بهتر وقتي است كه ماه در برج ثور باشد ، زيرا ثور شرف ماه است . »

سفرشات رسول الله به علی قبل از جماع با فاطمه زهرا

سفارش هاي پيامبر (ص) به علي (ع)

مكارم الاخلاق : رسول خدا e به علي u فرمود :
« چون عروس به خانه تو درآيد ، كفش هاي او را درآور و پاهايش را بشوي و جلوي در خانه ات را آب بپاش . با اين عمل خداوند هفتاد هزار نوع فقر را از خانه ات براند و به جايش هفتاد هزار گونه غنا و بركت فرستد و هفتاد رحمت بر سر عروست نازل سازد تا بركتش هر گوشه خانه ات را بگيرد و عروس را تا در آن خانه است از جنون و جذام و برص نگاه دارد .

همچنين عروس را در هفته اول از مصرف لبنيات و سركه و گشنيز و سيب ترش منع كن . »

عليu عرضه داشت : چرا از اين چهار چيز او را جلوگيري كنم ؟


پيامبرe فرمود : « زيرا رحم به اين چهار چيز نازا مي شود و حصير خانه بهتر از زن نازا مي باشد . »

علي u پرسيد : سركه چه عيب دارد ؟
حضرت فرمود : « چون اگر پس از خوردن سركه حيض ببيند ، هيچ وقت به طور كامل پاك نمي شود . اما گيشنيز ، حيض را بر مي انگيزد و زايمان را مشكل مي سازد و سيب ترش حيض را قطع كرده و بيماري پديد مي آورد . »


سپس پيامبرe در ادامه فرمود : « يا علي ! در اول و وسط و آخر هر ماه آميزش مكن ، كه جنون و جذام و نقصان به زن و فرزند روي آورد .

يا علي ! هنگام بعدازظهر آميزش مكن كه اگر فرزندي به دنيا آيد ، احوال (دوبين ) خواهد شد . از اين رو ، در چشم او پيچ و تابي ايجاد مي شود و شيطان نيز از فرد دوبين خشنود مي گردد .

يا علي ! به هنگام آميزش سخن مگوي ، كه اگر فرزندي در آن حال متولد شود ، از لال شدن ايمن نباشد . همچنين نبايد كسي در عورت همسر بنگرد كه نگاه به عورت او ، موجب نابينايي (كوري) فرزند مي شود .

يا علي ! با همسر خود با ياد و ميل زنان ديگر جماع مكن ، كه مي ترسم اگر فرزندي پا بگيرد ، ديوانه وابنه اي و در صفت زنان باشد .

يا علي ! كسي كه جنُب است يا همسرش در بستر مي باشد ، قرآن نخواند ، كه مي ترسم آتش فرود آيد و هر دو را بسوزاند .

يا علي ! نزديكي مكن مگر آن كه تو و همسرت هر يك دستمال و پارچه اي جداگانه داشته باشيد و با يك چيز خود را پاك نكنيد كه شهوت بر شهوت ننشيند و بين شما عداوت انگيزد و كارتان به طلاق انجامد .
يا علي ! ايستاده جماع مكن كه اين كار الاغ است ، و اگر فرزندي در اين حال به وجود آيد ، در بستر بول نمايد و چون الاغ همه جا بول كند .
يا علي ! زير درخت ميوه دار نزديكي مكن كه اگر فرزندي حاصل شود ، جلاد يا آدمكش و يا كاهن شود .

يا علي ! در برابر خورشيد و آفتاب نزديكي مكن ، مگر آن كه خود را از نور با پرده اي بپوشانيد . در غير اين صورت اگر فرزندي به دنيا آيد ، همواره در فقر و نكبت به سر برد .

يا علي ! بر پشت بام جماع مكن كه حاصل آن ، فرزندي منافق و رياكار و بدعت گذار باشد .

يا علي ! بين اذان و اقامه جماع مكن كه در اين صورت اگر فرزندي پديد آيد ، به خونريزي حريص باشد .

يا علي ! با زن حامله ات جز با وضو نزديكي مكن كه اگر فرزندي متولد شود ، كوردل و بخيل گردد
.
يا علي ! در شب عيد فطر جماع مكن كه حاصل آن فرزندي شرور باشد . در شب عيد قربان جماع مكن كه اگر فرزندي به هم رسد ، شش انگشت و چهار انگشت شود . همچنين در شب نيمه شعبان نزديكي مكن كه حاصل آن فرزندي آبله رو و زشت منظر و زشت مو خواهد بود .

يا علي ! در اواخر هر ماه – دو روز مانده به آخر ماه – جماع مكن كه اگر فرزندي شود ياور ستمكاران باشد و گروه مردمان را به هلاكت رساند .

يا علي ! شبي كه عزم مسافرت داري ، جماع مكن كه اگر فرزندي به دنيا آيد ، مالش را به نا حق مصرف كند ؛ زيرا تبذيركنندگان برادر شيطانند .

در طريق سفر تا سه شبانه روز از آغاز سفر نزديكي مكن كه اگر فرزندي متولد شود ، معين و ياور ستمكاران گردد .


يا علي ! شب هاي دوشنبه آميزش كن كه اگر فرزندي حاصل شود ، حافظ قرآن گردد و به قسمت خدا خشنود باشد .

يا علي ! اگر شب هاي سه شنبه جماع كني و فرزندي آيد ، شهادت روزي او گردد پس از آن كه به يگانگي خدا و نبوت من شهادت دهد ، و خداوند با مشركان عذابش نكند و دهانش خوشبو باشد . اين فرزند رحم دل و دست و دل باز است و زبانش از دروغ و بهتان پاك خواهد بود .

يا علي ! اگر شب پنج شنبه آميزش كني و فرزندي به وجود آيد ، يا حاكم و يا عالم گردد . اگر روز پنج شنبه به هنگام رفتن خورشيد از وسط آسمان نزديكي كني و فرزندي پا بگيرد ، شيطان به او نزديك نگردد و پر فهم باشد و خداوند سلامت دين و دنيا را روزي اش سازد .

يا علي ! اگر شب جمعه جماع كني و در اثر آن فرزندي پديد آيد ، سخنگو و حرف زن باشد . و اگر روز جمعه پس از عصر نزديكي كني ، دانشمند و معروف و مشهور گردد ان شاء الله تعالي .

يا علي ! در ساعت اول شب جماع مكن كه ايمن نيستي فرزندت ساحر شود و دنيا را بر آخرت برگزيند .

يا علي ! وصيت مرا حفظ كن ، چنان كه من از برادرم جبرئيل حفظ كردم .

يك شب بدون زن نمي خوابم !

يك شب بدون زن نمي خوابم !

فروع كافي : امام موسي كاظمu فرمود :
« مردي خدمت امام باقر uآمد ، حضرت از او پرسيد : آيا همسر گرفته اي ؟
گفت : نه .
امام فرمود : « دوست ندارم كه تمامي دنيا از من باشد ولي يك شب بي زن بخوابم .»
بعد فرمود : « دو ركعت نماز شخص همسردار ، بهتر است از نماز فرد مجردي كه شب ها به نماز مي ايستد و روزها روزه مي گيرد . »

علاج بیماری عفونت بسیار جماع کردن با زنان است

دفع عفونت

طب الرضا u : حضرت علي بن موسي الرضا u فرمود :
« هر كس بخواهد از بلغم (عفونت ) در مزاج خويش بكاهد ، حمام رفتن و عمل جماع با زنان را بسيار انجام دهد و مدت زيادي در آفتاب بنشيند و از غذاهاي سرد و مرطوب و ترش بپرهيزد .»

علاج دردها جماع با زنان است

طب الأئمه (ع) : امير المؤمنينu فرمود :

«هرگاه كسي را دردي در بدن به هم رسيد يا حرارت بر مزاجش غالب شد ( فشار خون ، داغ شدن بدن ، خستگي و سستي و بي حالي و . . . ) ، با همسر خويش جماع كند تا درد تسكين يابد .

جماع با زنان جهاد در راه خداست

حليه المتقين : زني خدمت حضرت رسول اكرم e آمد و شكايت كرد كه شوهرم به نزديك من نمي آيد .

حضرت e فرمود : « خود را خوشبو كن تا نزديك تو بيايد . »
زن گفت : هيچ بوي خوشي را نگذاشتم مگر آن كه خود را به آن خوشبو كردم ، اما باز هم از من دوري مي كند .

حضرت فرمود : « اگر مي دانست درآمدن به نزد تو چه ثواب هايي دارد ، از تو دوري نمي كرد . ثوابش همانند آن است كه شمشير كشيده و در راه خدا جهاد كند . پس چون با تو مجامعت كند ، گناهان از او مي ريزد ، چنان كه برگ از درخت مي ريزد ، و چون غسل كند از گناهان خارج مي شود . »

جماع کردن با زن مثل صدقه دادن است

مانند صدقه دادن

فروع كافي : امام صادق u فرمود :
رسول خدا از مردي سئوال كرد : آيا صبح روزه بودي ؟ گفت نه پرسيد : آيا فقيري را اطعام كردي ؟ گفت نه . حضرت فرمود : « پس برگرد با همسرت نزديكي كن كه براي او مثل صدقه دادن است . »

زن وسیله کسب لذت جنسی است

خوشي را ضايع نكنيد !
مكارم الاخلاق : پيامبر اكرم e فرمود :
به درستي كه زن يكي از وسايل لذت و خوشي است ؛ پس هر كس زن مي گيرد ، آن را ضايع نكند .

وظیفه زن سکس است

لعنت فرشتگان
مكارم الاخلاق : امام صادق u فرمود :
« زني نزد پيامبر اسلام e آمد .
حضرت به آن زن فرمود: گويا تو از تسويف دهندگاني ؟
پرسيد : تسويف دهنده كيست ؟
پيامبر e فرمود :
« زني كه شوهرش او را براي حاجتي صدا كند و او همچنان شوهر را سر بگرداند تا وقت بگذرد ( براي جماع ) كه شوهر به خواب رود . چنين زني را ملائكه لعنت كنند تا شوهر از خواب برآيد . »

خوابيدن زن حلال نيست ، مگر . . .

خوابيدن زن حلال نيست ، مگر . . .
مكارم اخلاق : اميرالمؤمنين u فرمود :
« خوابيدن براي زن حلال نيست تا زماني كه خود را بر همسرش عرضه كند ؛ يعني زن لباس خود را از تن درآورد و به بستر شوهر برود و به او بچسبد . »

سزای نافرمانی شوهر

سزاي نافرماني شوهر
مكارم الخلاق :
امام صادق u فرمود :
« اگر زني براي شوهر خود سينه و پستان را عريان كند ، حق شوهر را ادا نكرده است و اگر با اين همه ، يك لحظه نسبت به شوهر نافرماني كند ، در درك اسفل جهنم جاي گيرد ، مگر آن كه توبه نمايد . »

قانون باه - 6 حقوق زن در اسلام

مكارم الاخلاق :
خوله به نبي اكرمe عرضه داشت : يا رسول الله ! من خود را براي شوهرم همچون عروس كه به زفاف مي رود ، معطر و آراسته مي كنم و به بسترش مي روم و او به من پشت مي كند ، دوباره به طرف صورت او مي روم ، باز به من پشت مي كند . به نظرم مي رسد كه از من ناراحت است .
چه دستور مي فرماييد ؟
پيامبرe فرمود : از خدا بترس و از همسرت اطاعت كن .
خوله پرسيد : حق من برگردن او چيست ؟
حضرت فرمود : خوراك تو را از هر چه خود مي خورد ، تأمين كند و آنچه مي پوشد براي تو نيز بخرد و سيلي به صورت تو نزند و داد بر سرت نكشد ؟
خوله پرسيد : حق شوهر بر من چيست ؟ رسول خداe فرمود : « بدون اجازه او از خانه بيرون نروي و روزه مستحبي بي اجازه او نگيري و بدون اجازه او از خانه اش صدقه ندهي و اگر سوار مركب باشي و تو را بخواند ، براي جماع اجابت كني .»

قانون قوه باه 5 - زنانی که جماع لذت بخش دارند

زناني كه لذت بيشتر مي بخشند از دید علی امام اول شیعیان

مكارم الخلاق : امير مؤمنان علي u فرمود :
« هر كس بخواهد هنگام جماع لذت بيشتر ببرد ، زن كوتاه قد و چهارشانه گندم گون بگيرد ، چنانچه لذت بيشتر ببرد ، مهرش بر عهده من است .»

قانون قوه باه - 4 زن کس گوشتی

روش پيامبر (ص) در انتخاب همسر

مكارم الاخلاق : از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود :

« پيغمبر وقتي مي خواست زن بگيرد ، يكي را مي فرستاد او را ببيند و مي فرمود : گردنش را بوي كن كه اگر خوشبو باشد ، بويش خوب و طيب است و نيز اگر غوزك پايش پر گوشت باشد ، فرجش هم پر گوشت خواهد بود

فرج همان کس(آلت تناسلی زن) زن است.

قانون قوه باه - 3

http://goftegu.com/vb/showpost.php?p=54314&postcount=4
در بيان بهترين زنان

زنان بر سه دسته اند . . . .

مكارم الأخلاق : امام صادق u فرمود:
« زنان بر سه دسته اند : (1) زن بسيار بچه آور و با محبت ، كه شوهر را در دين و دنيا كمك مي كند ، (2) زن عقيم كه نه زيبايي دارد و نه خوشخويي و نه شوهر را در كاري نيك كمك مي كند و (3) زني كه زياد غرولند مي كند ، اهل پرسه زدن است و زياد بيرون مي رود ، عيبجويي مي كند و نهايتاً زياد را كم شمرد و كم را نپذيرد

بهترين زنان در بيان پيامبر اسلام
مكارم الأخلاق : پيامبر e فرمود :
« آيا مي خواهيد بهترين زنان را به شما معرفي كنم ؟ »
گفتند : آري يا رسول الله !
فرمود : « بهترين زنان كساني هستند كه بچه زياد مي آورند و با عاطفه و محبت و عفيف و پوشيده هستند ، در خانواده اش عزيز و محترم و براي شوهر متواضع و فروتن مي باشد ، شوخ و اهل مزاح است و نسبت به مردان پوشيده و خوددار مي باشد ، به سخن شوهر گوش فرا مي دهد و فرمانبرداري مي نمايد ، در خلوت خودش را براي همسرش مي آرايد و چون مردان ترك زينت نمي كند . »

زن خوب و بد قيمت ندارد !
من لا يحضره الفقيه :
امام جعفر صادق u فرمود :
« زن خوب و زن بد قيمت ندارد . زن خوب از طلا و نقره با ارزش تر است و زن بد از خاك هم پست تر مي باشد .»

زن زيبا و زشت
فروع كافي : امام صادق u فرمود :
« زن زيبا رو ، بلغم (عفونت ) را قطع و زن تيره چهره ( زشت منظر ) باد سودا را تحريك مي كند . »
توضيح مؤلف : « بلغم » همان عفونت گلو و گوش و بيني است . « باد سودا » باد سياهي است كه باعث درد در قسمت هاي مختلف بدن مي شود ؛ مانند ورم چشم ، گوش ، زير گلو ، پهلوها ، قولنج ، كمر ، مفاصل و فتق ، و نيز ايجاد غم و اندوه و فكر و خيال .

دفع بلغم
فروع كافي : شخصي از غلبه بلغم (عفونت ) به امام صادق u شكايت كرد . آن حضرت فرمود : « آيا همسري داري كه تو را راضي . خشنود كند و بخنداند ؟ » گفت خير ! فرمود : « پس برو همسري اختيار كن و آن سبب مي شود كه بلغم از تو دفع شود . »

قانون قوه باه - 2

پيش گفتار نویسنده کتابدر اين كتاب مؤلف قصد دارد در جهت بالا بردن سطح آگاهي عمومي همه افراد جامعه در جهت رشد فكري در زمينه مسائل ازدواج و آداب زنا شويي و همسرداري ، با توجه به مسائل و دستوراتي كه در احاديث توسط اهل بيت عصمت و طهارت u آورده شده است ، خدمت ارزنده اي براي مردم انجام داده باشد .

از آنجا كه براي گردآوري و تدوين اين مطالب ، نياز به تحقيق و پژوهش بود ، نگارنده با مرجعه مكرر و تحقيق وسيع در دادگاه خانواده و پرس و جو از مراجعين و ديگر اقشار جامعه ، برخود لازم دانستم كه مطلب در اين زمينه گردآوري كرده و تأليف نمايم و با توجه به مسائل و مشكلات آنها ، به خصوص در زمينه طلاق ، علت بسياري از اختلافات زناشويي را بيشتر در عدم آگاهي مراجعين در ارتباط با چنين منابع عظيم و گرانقدر قرآن ، احاديث و روايات دانستم . لازم به ذكر است اين موضوع تنها مربوط به افرادي كه به دادگاه خانواده مراجعه كرده اند نمي شود ، بلكه بسياري از زوج هاي ديگر هم هستند اگر چه شايد بنا به دلايلي به چنين مراكزي مراجعه نكرده اند كه در واقع تنها زندگي عادي دارند و هيچ يا خيلي كم از حضور معنوي يكديگر بهره مي برند كه چنين افرادي در اجتماع امروزي ما كم نيستند و ديگر آن كه با استفاده از اين احاديث ، مشكلات زندگي و بيماري هاي آميزشي و نازايي ، كه گريبان گير مردم مي باشد ، حل شود .
زنان و مردان در دادگاه هاي خانواده عمرشان هدر نرود و جلو طلاق و اختلافات خانوادگي و بي سرپرست مانده فرزندان بي گناه گرفته شود .
اميد است خوانندگان محترم از اين كتاب بيشترين استفاده را نموده و نتيجه مطلوب بگيرند ، دوام زندگي شان روز به روز محكم تر شده و فرزندان صالح تربيت كنند .
انسان هاي سالم و با فرهنگ را به جامعه تحويل دهند . امير المؤمنين u فرمود : « امر به معروف و نهي از منكر كنيد ، كه اگر در اين كار كوتاهي كنيد ، جامعه را فساد بر مي دارد و دعايتان مستجاب نمي شود و پست ترين افراد جامعه بر شما مسلط خواهند شد . »

نگارنده اين توفيق را يافته است كه با جمع آوري احاديث و رواياتي در اين زمينه ، راه بهتر زيستن و رسيدن به كمال در زندگي زناشويي را نمايانده و خود نيز از اين درياي بي كران بي بهره نمانم .


محمد ابراهيم آوازه (رضوي )
صفرالمظفر 1424/ فروردين 1382

قانون قوه باه - 1

منبع:
http://goftegu.com/vb/showthread.php?t=3367


قـانـون قـوة بـاه
(آداب زناشوئي)

رهنمودهاي چهارده معصوم (ع)

آثار فردي و اجتماعي
متعه ؛ ازدواج موقت

همراه با احكام آن


محمد ابراهيم آوازه (رضوي)
محقق و طبيب طب اسلامي

عضو مؤسسه تحقيقات حجامت ايران

چرا؟

مسلمین برای زیرسوال بردن حرکات آزادی خواهانه وبسایتها و وبلاگ های پورنو را به عنوان نیروهای برانداز نظام معرفی می کند تا با شگرد های تبلیغاتی هر نوع حرکت منتقد دین و نظام اسلامی را ضد اخلاق جلوه دهند.
از طرفی هرکس در دین اسلام تعمق کند در میابد که اولیای این دین از اشاعه دهندگان کثیف ترین و دون ترین افکارو اعمال ضد اخلاقی بوده اند.
در این وبلاگ با جمع آوری احادیث مختلف و مراجعه به کتب توضیح المسائل و ... شما را با اندیشه های مستهجن دین اسلام ناب محمدی آشنا می کنیم.